Stiftelsen Wilhelm Govenii Minne

Org. nr. 802001-2327  . Ändamål Stiftelsen, som grundats genom ett av bruksägaren Henrik Wilhelm Christian Govenius och hans hustru Alida Mathilda Govenius, född Sjöström, den 26 februari och den 6 mars 1903 upprättat testamente, har till ändamål att, efter förvärvande inom Stockholms stads område av lämplig mark, uppföra sunda och tjänliga byggnader, vilka på billiga […]

Jane och Dan Olssons stiftelse för sociala ändamål 802447-8078

https://www.jodfoundations.com . Ändamål Stiftelsen har till ändamål att främja den sociala, fysiska och mentala miljön i samhället, i Sverige och utomlands, att verka för integration och jämlikhet samt att motverka sjukdom, fattigdom, kvinnovåld, rasism, kriminalitet och diskriminering. Stiftelsen ska tillika stödja barns och ungdomars aktiviteter, hälsa och livskvalitet. . Kontaktuppgifter Box 31157 400 32  GÖTEBORG […]

Stiftelsen Sannes Minne

Org. nr. 858500-1715  . Ändamål Stiftelsens ändamål är att åt behövande kvinnor lämna bidrag till kostnader för bostadshyra med värme och de förmåner i övrigt, som stiftelsens tillgångar efter dess styrelses beprövande kunna komma att medgiva. . https://sannesminne.se . Kontaktuppgifter Överbyvägen 16 451 16 Uddevalla 0522-30010

Knut och Alice Wallenbergs stiftelse 802005-9773

Att främja vetenskaplig forskning och undervisnings- eller studieverksamhet av landsgagnelig innebörd; och skall detta ändamål ses till godo genom direkta anslag eller anslag till institut för sådan forskning eller verksamhet. . Årsredovisning finns senast från 2015 i pdf nedan. Efter 2015 har inte stiftelsens årsredovisningar offentliggjorts hos Länsstyrelsen. 2015 hade stiftelsen 43 miljarder i tillgångar. […]

Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur – 857500-7797

Stiftelsens har till ändamål att a) främja vetenskaplig forskning och utveckling huvudsakligen inom följande områden: arkitektur, ekonomi, fartyg, finans- och fastighetsverksamhet, handel, medicin, miljö och teknik (”Forskningsdelen”) och b) främja samtliga konst- och kulturarter, humaniora och kristna samfund (”Kulturdelen”). . Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur bildades i samband med skeppsredare Sten A […]

Stiftelsen Radiohjälpen – 802007-9755

Stiftelsen Radiohjälpen, i förkortad form benämnd Radiohjälpen, vars beslutande organ är dess styrelse, har till uppgift att i samråd med Sveriges Television AB, Sveriges Radio AB och Sveriges Utbildningsradio AB samordna radio- och TV-bolagens insamlingsverksamhet för humanitärt ändamål. Verksamheten har två huvudgrenar, dels den insamlade, dels den informerande. I den insamlade verksamheten vädjas direkt till […]

Stiftelsen Donationsfonden Idas skola 802480-5395

187 325,00 kr    Hfvad af kapitalet återstår, sedan skolhuset blifvit uppfördt, inredt och försedt med nödvändiga inventarier, och hvad i öfrigt till institutionen kan inflyta skall, der ej särskilda stipulationer blifvit gjorda, användas till bidrag åt behövande flickor som går i högstadieskolor i Jönköping. . . . . Stiftelse: Stiftelsen Donationsfonden Idas skola Orgnr: 802480-5395 […]

Syskonen Nilssons Stiftelse – 849600-6639

Förmögenhet 9 287 961 kr . Stiftelsens ändamål skall vara att främja konstnärlig utsmyckning av allmänna platser inom Varbergs kommun samt att främja barn- och ungdoms utbildning och uppfostran i Varbergs kommun. . Till hemsidan . Stiftelse: Syskonen Nilssons Stiftelse Orgnr: 849600-6639 Adress: Varbergs RevisionsbyråBox 179432 24 VARBERG Telefon: 0340-641000 Ansökan: – Kontakt: – Tillgång: 9 […]

Benny Frengens stiftelse för idrott och cancerforskning

Stiftelsens ändamål ska vara att varje år, senast 30 juni, utge hela sin avkastning till något idrottsligt ändamål inom Örebro och/eller Jämtlands län samt till forskning inom cancervården i Sverige. Avkastningen ska fördelas lika mellan forskningen och det idrottsliga ändamålet.. . https://bennyfrengensstiftelse.se . Stiftelse: Benny Frengens stiftelse för idrott och cancerforskning Orgnr: 802482-1194 Adress: Parkhallen […]

Nobelstiftelsen – 802002-4462

Förmögenhet: 5 176 000 000 kr . Öfver hela min återstående realiserbara förmögenhet förfogas på följande sätt: kapitalet, af utredningsmännen realiseradt till säkra värdepapper, skall utgöra en fond, hvars ränta årligen utdelas som prisbelöning åt dem, som under det förlupne årethafva gjort menskligheten den största nytta. Räntan delas i fem lika delar som tillfalla: en […]

Stiftelsen Byggmästare Eric Ritters Fond

Org. nr. 802002-8232  . Ändamål Ändamålet är att lämna hjälp till räddning af behöfvande barn från fysisk och moraliskt fördärf genom att barnen erhålla god uppfostran och vård med företrädesrätt för dem, som tillhöra Oscars församling i Stockholm. . Kontaktuppgifter Klas Weidstam Sandhamnsgatan 42 A 11560 STOCKHOLM 08-199475 . http://www.ritterfonden.se/ .

Personligt brev när du söker pengar i stiftelser

De flesta stiftelser har en ansökningsblankett som du använder för att ansöka. Om de inte har en ansökningsblankett, skriver du ett personligt brev. Ett tips är att gärna låta någon annan läsa ansökan innan du skickar den.  I ett personligt brev kan du till exempel skriva:  Kom ihåg att skriva under brevet.  .

Per Erikssons stiftelse

Org. nr. 975000-4286  . https://www.pereriksson.se . Ändamål Stiftelsens ändamål är att ur fondens årliga avkastningi första hand utdela understöd eller pensioner till behövande, företrädesvis industriidkare, speciellt s. k. bergsmän, lantbrukare och tjänstemän i allmän eller enskild tjänst, ävensom behövande efterlevande efter personer av nämnda kategorier; för beviljande av understöd eller pension erfordras att understöds- eller […]

Stiftelser som forskningsfinansiärer

I Sverige har vi, jämfört med många andra länder, förhållandevis många stiftelser som finansierar forskning. Vid sidan av staten och EU är svenska stiftelser som en tredje sektor inom forskningsfinansieringen. . Många av stiftelsernas grundare är framgångsrika affärsmän med en önskan att göra något gott för samhället. Där är Ragnar Söderberg ett bra exempel. Han […]

Crafoordska stiftelsen

Org. nr. 845001-0668  . Ändamål Stiftelsens ändamål är att utan vinstsyfte för viss enskild person eller organisation främja vetenskaplig undervisning och forskning samt vård, fostran och utbildning av barn och ungdom. Även välgörande, sociala, konstnärliga, idottsliga eller andra därmed jämförliga kulturella eller eljest allmännyttiga ändamål. . Kontaktuppgifter Malmövägen 8 222 25 Lund 046-38 58 80 […]

Stiftelsen Erik och Carola Tengströms fond 817605-6946

Ändamål Stiftelsens ändamål är att genom förvaltning av tillgångarna efter Familjen Erik och Carola Tengström, främja och stödja forskning och främja utveckling av vardagsliv för personer med intellektuell funktionsnedsättning (§5 i stadgarna). Stiftelsens verksamhet är begränsad till Uppsala kommun. . Hemsida: https://www.tengstromsfond.se/ . Kontaktuppgifter Päivi Adolfsson Vänge Körlinge 309 75578  Vänge 070-2073401 . Org. nr. […]