Stiftelsen Pensionsinrättningen för ålderstigne eller sjuklige tjänare i Göteborg

Org. nr. 857202-9786  . Ändamål Stiftelsens ändamål är att bevilja pensioner och andra penningbidrag till behövande personer som 1. varit anställda i familj i Göteborg minst 15 år och som slutat sin anställning efter uppnådd allmän pensionsålder eller på grund av sjukdom ellerpå grund av att arbetsmöjligheten upphört genom arbetsgivarens frånfälle eller motsvarande händelse varefter […]

Lotten och Elisabeth Norlunds Stiftelse

Org. nr. 812000-2137  . Ändamål Stiftelsen har till ändamål att dela ut bidrag till i Stockholm eller dess omnejd bosatta: dels ensamstående äldre personer, som lever under betryckta ekonomiska omständigheter, företrädesvis s k ”pauvres honteux” dels ock behövande änkor eller andra ensamstående kvinnor med minderåriga barn eller med barn under utbildning. Av den årliga avkastningen […]

Stiftelsen Erik och Lily Philipsons minnesfond 857201-3434

Stiftelsen har till ändamål att genom utdelande av understöd eller bidrag huvudsakligen till sådana personer, institutioner eller sammanslutningar, som har sin hemvist eller sin verksamhet i Göteborg eller eljest har nära anknytning till denna stad främja barns vård och uppfostran, stödja åtgärder eller anstalter för beredande av undervisning eller utbildning, utöva hjälpverksamhet bland behövande eller […]

Kronprinsessparets Stiftelse 802426-3702

Ändamål Stiftelsens ändamål skall vara att:– främja vård och fostran av barn och ungdomar– lämna bidrag till undervisning och utbildning– främja vetenskaplig forskning Stiftelsens syften bör tillgodoses främst genom att stiftelsen inom ramen för sitt ändamål med inriktning på barn och ungdomar i Sverige motverkar utanförskap och främjar god hälsa. Stiftelsens syften kan tillgodoses genom […]

Stiftelsen Folke Bernadottes Minnesfond

. Ändamål Stiftelsen har till ändamål att, utan hänsyn till ras, nationalitet, religion eller politisk åskådning, understödja enskilda personer och organisationer i deras strävanden för internationell förståelse, huvudsakligen genom att i utbildningssyfte bereda ungdom möjlighet att stifta bekantskap med kulturella, ideella och sociala förhållanden i andra länder, samt lämna humanitär hjälp till behövande, särskilt vid […]

Stiftelsen Clas Groschinskys Minnesfond 802004-0195

A) Att främja vård och uppfostran av barn och lämna understöd för beredande av barns och ungdoms undervisning och utbildning samt att utöva hjälpverksamhet bland behövande ålderstigna, sjuka och lytta. Detta syfte skall tillgodoses genom att den årliga avkastningen av Stiftelsens medel på ansökan utdelas som understöd till svenska institutioner eller organisationer, som fullfölja nämnda […]

Gull och Stellan Ljungbergs stiftelse 858501-1367

Stiftelsen skall ha som ändamål att främja utbildning och studier på gymnasial och eftergymnasial nivå eller motsvarande för ungdomar som är bosatta eller studerar inom Uddevalla och Trollhättans kommuner, varvid ungdomar som är bosatta eller studerar inom Ljungskile med omnejd skall ägnas särskild uppmärksamhet. Ändamålet skall uppfyllas främst genom utdelning av stipendier till enskilda studeranden […]

Stiftelsen Lars Hiertas Minne

Org. nr. 802004-6077  . Ändamål Ändamålet är att fritt och oberoende verka för det menskliga framåtskridandet och detta hufvudsakligen genom att framkalla och befordra sådana vetenskapliga upptäckter och uppfinningar, sociala förbättringar och frisinnade reformer, som kunnat blifva till välsignelse för menskligheten i allmänhet och serskildt för Sveriges folk. Dervid böra förnämligast afses sådana ändamål, hvilka […]

Stiftelsen Friherrinnan Lotten Stiernstedts fond 802003-2325

Ändamål [.] vars ränteavkastning en fjärdedel årligen skulle läggas till kapitalet, medan tre fjärdedelar – efter avdrag av Riddarhusets förvaltningskostnader – användas för de ändamål, som omförmälas i punkt 8 av släktföreningens stadgar, nämligen till uppfostringshjälp åt uppväxande ungdomar inom släkten, till understöd åt sjuka eller åldriga personer, tillhörande släkten, eller eljest för syfte, som […]

Alfred Nobels Minnesstiftelse 802479-2882

Ändamål Stiftelsen ska ha till ändamål att främja utbildning, kultur, fred och vetenskaplig forskning bl.a. genom att ekonomiskt eller på annat sätt främja Nobelstiftelsens, organisationsnummer 802002-4462, ändamål och verksamhet. Detta främjande kan ske bl.a. genom att Stiftelsen, direkt eller indirekt, bedriver sådan verksamhet som är förenlig med nämnda ändamål eller genom att Stiftelsen lämnar bidrag […]