Per Erikssons stiftelse

Org. nr. 975000-4286  . https://www.pereriksson.se . Ändamål Stiftelsens ändamål är att ur fondens årliga avkastningi första hand utdela understöd eller pensioner till behövande, företrädesvis industriidkare, speciellt s. k. bergsmän, lantbrukare och tjänstemän i allmän eller enskild tjänst, ävensom behövande efterlevande efter personer av nämnda kategorier; för beviljande av understöd eller pension erfordras att understöds- eller […]

Stiftelsen Erik och Lily Philipsons minnesfond 857201-3434

Stiftelsen har till ändamål att genom utdelande av understöd eller bidrag huvudsakligen till sådana personer, institutioner eller sammanslutningar, som har sin hemvist eller sin verksamhet i Göteborg eller eljest har nära anknytning till denna stad främja barns vård och uppfostran, stödja åtgärder eller anstalter för beredande av undervisning eller utbildning, utöva hjälpverksamhet bland behövande eller […]

Stiftelsen Clas Groschinskys Minnesfond 802004-0195

A) Att främja vård och uppfostran av barn och lämna understöd för beredande av barns och ungdoms undervisning och utbildning samt att utöva hjälpverksamhet bland behövande ålderstigna, sjuka och lytta. Detta syfte skall tillgodoses genom att den årliga avkastningen av Stiftelsens medel på ansökan utdelas som understöd till svenska institutioner eller organisationer, som fullfölja nämnda […]

Marianne och Marcus Wallenbergs stiftelse

Ändamål Stiftelsen har till huvudsakligt ändamål att, utan begränsning till viss familj, vissa familjer eller bestämda personer främja vård och uppfostran av barn eller lämna understöd för beredande av undervisning eller utbildning eller främja vetenskapligforskning. Ändamålet skall tillgodoses genom direkta anslag eller anslag till institut för sådan forskning eller verksamhet. . Kontaktuppgifter Box 16066 10322 […]

Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur – 857500-7797

Stiftelsens har till ändamål att a) främja vetenskaplig forskning och utveckling huvudsakligen inom följande områden: arkitektur, ekonomi, fartyg, finans- och fastighetsverksamhet, handel, medicin, miljö och teknik (”Forskningsdelen”) och b) främja samtliga konst- och kulturarter, humaniora och kristna samfund (”Kulturdelen”). . Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur bildades i samband med skeppsredare Sten A […]

Svenska Postkodstiftelsen 802424-0023

Stiftelsens ändamål är att varaktigt – verka för att säkerställa barns rättigheter enligt FN:s konvention om barnets rättigheter; – ge stöd till barn och vuxna i utsatta situationer eller katastrofer; – lämna bidrag för utbildning och fortbildning; – främja samarbete över gränser, såväl nationsgränser som sociala och kulturella sådana; – verka för en bättre miljö; […]

Stiftelsen Kjellbergska Flickskolans Donationer 802424-4520

Stiftelsens ändamål skall vara att genom stipendier och premier eller på annat sätt främja utbildning under eller efter skoltiden av flickor, som åtnjuter eller åtnjutit undervisning vid läroanstalter i Göteborg. Flickor hemmahörande i Göteborg skall ges företräde till stipendier. För utdelning får endast stiftelsens avkastning användas. . . https://kjellbergska-flickskolans-donationer.se . Stiftelse: Stiftelsen Kjellbergska Flickskolans Donationer […]

AB Slädens Pensionsstiftelse nr 3 893203-3288

Stiftelsens ändamål är att trygga utfästelser om pension, som givits av AB Släden, 556765-2440, – i fortsättningen benämnt arbetsgivaren – åt dess arbetstagare, som är eller varit ledamöter eller suppleanter i bolagets styrelse, eller deras efterlevande. . Stiftelse: AB Slädens Pensionsstiftelse nr 3 Orgnummer: 893203-3288 Adress: PRI Stiftelsetjänst AB (1383)Box 5390402 28 Göteborg Ansökningstid: – Kontaktperson: […]