Stiftelsen Byggmästare Eric Ritters Fond

Org. nr. 802002-8232  . Ändamål Ändamålet är att lämna hjälp till räddning af behöfvande barn från fysisk och moraliskt fördärf genom att barnen erhålla god uppfostran och vård med företrädesrätt för dem, som tillhöra Oscars församling i Stockholm. . Kontaktuppgifter Klas Weidstam Sandhamnsgatan 42 A 11560 STOCKHOLM 08-199475 . http://www.ritterfonden.se/ .

Crafoordska stiftelsen

Org. nr. 845001-0668  . Ändamål Stiftelsens ändamål är att utan vinstsyfte för viss enskild person eller organisation främja vetenskaplig undervisning och forskning samt vård, fostran och utbildning av barn och ungdom. Även välgörande, sociala, konstnärliga, idottsliga eller andra därmed jämförliga kulturella eller eljest allmännyttiga ändamål. . Kontaktuppgifter Malmövägen 8 222 25 Lund 046-38 58 80 […]

Stiftelsen Erik och Carola Tengströms fond 817605-6946

Ändamål Stiftelsens ändamål är att genom förvaltning av tillgångarna efter Familjen Erik och Carola Tengström, främja och stödja forskning och främja utveckling av vardagsliv för personer med intellektuell funktionsnedsättning (§5 i stadgarna). Stiftelsens verksamhet är begränsad till Uppsala kommun. . Hemsida: https://www.tengstromsfond.se/ . Kontaktuppgifter Päivi Adolfsson Vänge Körlinge 309 75578  Vänge 070-2073401 . Org. nr. […]

Gålöstiftelsen

. Org. nr. 802002-7119  . Ändamål Att öva omsorg om barn och ungdom från företrädesvis Stockholms kommun men även från övriga kommuner i Storstockholm (Stockholms län utom Norrtälje, Södertälje och Nynäshamns kommuner). Till fullgörande härav skall stiftelsen utdela stipendier och understöd för teoretisk och praktisk utbildning till barn och unga personer. Som led i denna […]

Stiftelsen Pensionsinrättningen för ålderstigne eller sjuklige tjänare i Göteborg

Org. nr. 857202-9786  . Ändamål Stiftelsens ändamål är att bevilja pensioner och andra penningbidrag till behövande personer som 1. varit anställda i familj i Göteborg minst 15 år och som slutat sin anställning efter uppnådd allmän pensionsålder eller på grund av sjukdom ellerpå grund av att arbetsmöjligheten upphört genom arbetsgivarens frånfälle eller motsvarande händelse varefter […]

Kronprinsessparets Stiftelse 802426-3702

Ändamål Stiftelsens ändamål skall vara att:– främja vård och fostran av barn och ungdomar– lämna bidrag till undervisning och utbildning– främja vetenskaplig forskning Stiftelsens syften bör tillgodoses främst genom att stiftelsen inom ramen för sitt ändamål med inriktning på barn och ungdomar i Sverige motverkar utanförskap och främjar god hälsa. Stiftelsens syften kan tillgodoses genom […]

Stiftelsen Folke Bernadottes Minnesfond

. Ändamål Stiftelsen har till ändamål att, utan hänsyn till ras, nationalitet, religion eller politisk åskådning, understödja enskilda personer och organisationer i deras strävanden för internationell förståelse, huvudsakligen genom att i utbildningssyfte bereda ungdom möjlighet att stifta bekantskap med kulturella, ideella och sociala förhållanden i andra länder, samt lämna humanitär hjälp till behövande, särskilt vid […]

Stiftelsen Lars Hiertas Minne

Org. nr. 802004-6077  . Ändamål Ändamålet är att fritt och oberoende verka för det menskliga framåtskridandet och detta hufvudsakligen genom att framkalla och befordra sådana vetenskapliga upptäckter och uppfinningar, sociala förbättringar och frisinnade reformer, som kunnat blifva till välsignelse för menskligheten i allmänhet och serskildt för Sveriges folk. Dervid böra förnämligast afses sådana ändamål, hvilka […]

Stiftelsen Friherrinnan Lotten Stiernstedts fond 802003-2325

Ändamål [.] vars ränteavkastning en fjärdedel årligen skulle läggas till kapitalet, medan tre fjärdedelar – efter avdrag av Riddarhusets förvaltningskostnader – användas för de ändamål, som omförmälas i punkt 8 av släktföreningens stadgar, nämligen till uppfostringshjälp åt uppväxande ungdomar inom släkten, till understöd åt sjuka eller åldriga personer, tillhörande släkten, eller eljest för syfte, som […]