Stiftelsen Wilhelm Govenii Minne

Org. nr. 802001-2327  . Ändamål Stiftelsen, som grundats genom ett av bruksägaren Henrik Wilhelm Christian Govenius och hans hustru Alida Mathilda Govenius, född Sjöström, den 26 februari och den 6 mars 1903 upprättat testamente, har till ändamål att, efter förvärvande inom Stockholms stads område av lämplig mark, uppföra sunda och tjänliga byggnader, vilka på billiga […]

Jane och Dan Olssons stiftelse för sociala ändamål 802447-8078

https://www.jodfoundations.com . Ändamål Stiftelsen har till ändamål att främja den sociala, fysiska och mentala miljön i samhället, i Sverige och utomlands, att verka för integration och jämlikhet samt att motverka sjukdom, fattigdom, kvinnovåld, rasism, kriminalitet och diskriminering. Stiftelsen ska tillika stödja barns och ungdomars aktiviteter, hälsa och livskvalitet. . Kontaktuppgifter Box 31157 400 32  GÖTEBORG […]

Stiftelsen Sannes Minne

Org. nr. 858500-1715  . Ändamål Stiftelsens ändamål är att åt behövande kvinnor lämna bidrag till kostnader för bostadshyra med värme och de förmåner i övrigt, som stiftelsens tillgångar efter dess styrelses beprövande kunna komma att medgiva. . https://sannesminne.se . Kontaktuppgifter Överbyvägen 16 451 16 Uddevalla 0522-30010

Stiftelsen Byggmästare Eric Ritters Fond

Org. nr. 802002-8232  . Ändamål Ändamålet är att lämna hjälp till räddning af behöfvande barn från fysisk och moraliskt fördärf genom att barnen erhålla god uppfostran och vård med företrädesrätt för dem, som tillhöra Oscars församling i Stockholm. . Kontaktuppgifter Klas Weidstam Sandhamnsgatan 42 A 11560 STOCKHOLM 08-199475 . http://www.ritterfonden.se/ .

Per Erikssons stiftelse

Org. nr. 975000-4286  . https://www.pereriksson.se . Ändamål Stiftelsens ändamål är att ur fondens årliga avkastningi första hand utdela understöd eller pensioner till behövande, företrädesvis industriidkare, speciellt s. k. bergsmän, lantbrukare och tjänstemän i allmän eller enskild tjänst, ävensom behövande efterlevande efter personer av nämnda kategorier; för beviljande av understöd eller pension erfordras att understöds- eller […]

Crafoordska stiftelsen

Org. nr. 845001-0668  . Ändamål Stiftelsens ändamål är att utan vinstsyfte för viss enskild person eller organisation främja vetenskaplig undervisning och forskning samt vård, fostran och utbildning av barn och ungdom. Även välgörande, sociala, konstnärliga, idottsliga eller andra därmed jämförliga kulturella eller eljest allmännyttiga ändamål. . Kontaktuppgifter Malmövägen 8 222 25 Lund 046-38 58 80 […]

Stiftelsen Erik och Carola Tengströms fond 817605-6946

Ändamål Stiftelsens ändamål är att genom förvaltning av tillgångarna efter Familjen Erik och Carola Tengström, främja och stödja forskning och främja utveckling av vardagsliv för personer med intellektuell funktionsnedsättning (§5 i stadgarna). Stiftelsens verksamhet är begränsad till Uppsala kommun. . Hemsida: https://www.tengstromsfond.se/ . Kontaktuppgifter Päivi Adolfsson Vänge Körlinge 309 75578  Vänge 070-2073401 . Org. nr. […]

Gålöstiftelsen

. Org. nr. 802002-7119  . Ändamål Att öva omsorg om barn och ungdom från företrädesvis Stockholms kommun men även från övriga kommuner i Storstockholm (Stockholms län utom Norrtälje, Södertälje och Nynäshamns kommuner). Till fullgörande härav skall stiftelsen utdela stipendier och understöd för teoretisk och praktisk utbildning till barn och unga personer. Som led i denna […]

Stiftelsen Renströmska biblioteksfonden – 857501-1088

Fonden får inte förminskas. Avkastningen ställs till biblioteksstyrelsens förfogande, att användas till betäckande av de ökade förvaltningskostnader och andra utgifter en egen biblioteksbyggnad kan komma att medföra. . Stiftelse: Stiftelsen Renströmska biblioteksfonden Orgnr: 857501-1088 Adress: Göteborgs UniversitetEkonomiavdelningenBox 100405 30 Göteborg Telefon: 031-7863052 Ansökan: – Kontakt: – Tillgångar: 5 704 817  kr