Stiftelsen Byggmästare Eric Ritters Fond

Org. nr. 802002-8232  . Ändamål Ändamålet är att lämna hjälp till räddning af behöfvande barn från fysisk och moraliskt fördärf genom att barnen erhålla god uppfostran och vård med företrädesrätt för dem, som tillhöra Oscars församling i Stockholm. . Kontaktuppgifter Klas Weidstam Sandhamnsgatan 42 A 11560 STOCKHOLM 08-199475 . http://www.ritterfonden.se/ .

Per Erikssons stiftelse

Org. nr. 975000-4286  . https://www.pereriksson.se . Ändamål Stiftelsens ändamål är att ur fondens årliga avkastningi första hand utdela understöd eller pensioner till behövande, företrädesvis industriidkare, speciellt s. k. bergsmän, lantbrukare och tjänstemän i allmän eller enskild tjänst, ävensom behövande efterlevande efter personer av nämnda kategorier; för beviljande av understöd eller pension erfordras att understöds- eller […]

Crafoordska stiftelsen

Org. nr. 845001-0668  . Ändamål Stiftelsens ändamål är att utan vinstsyfte för viss enskild person eller organisation främja vetenskaplig undervisning och forskning samt vård, fostran och utbildning av barn och ungdom. Även välgörande, sociala, konstnärliga, idottsliga eller andra därmed jämförliga kulturella eller eljest allmännyttiga ändamål. . Kontaktuppgifter Malmövägen 8 222 25 Lund 046-38 58 80 […]

Stiftelsen Erik och Carola Tengströms fond 817605-6946

Ändamål Stiftelsens ändamål är att genom förvaltning av tillgångarna efter Familjen Erik och Carola Tengström, främja och stödja forskning och främja utveckling av vardagsliv för personer med intellektuell funktionsnedsättning (§5 i stadgarna). Stiftelsens verksamhet är begränsad till Uppsala kommun. . Hemsida: https://www.tengstromsfond.se/ . Kontaktuppgifter Päivi Adolfsson Vänge Körlinge 309 75578  Vänge 070-2073401 . Org. nr. […]

Gålöstiftelsen

. Org. nr. 802002-7119  . Ändamål Att öva omsorg om barn och ungdom från företrädesvis Stockholms kommun men även från övriga kommuner i Storstockholm (Stockholms län utom Norrtälje, Södertälje och Nynäshamns kommuner). Till fullgörande härav skall stiftelsen utdela stipendier och understöd för teoretisk och praktisk utbildning till barn och unga personer. Som led i denna […]

Stiftelsen Renströmska biblioteksfonden – 857501-1088

Fonden får inte förminskas. Avkastningen ställs till biblioteksstyrelsens förfogande, att användas till betäckande av de ökade förvaltningskostnader och andra utgifter en egen biblioteksbyggnad kan komma att medföra. . Stiftelse: Stiftelsen Renströmska biblioteksfonden Orgnr: 857501-1088 Adress: Göteborgs UniversitetEkonomiavdelningenBox 100405 30 Göteborg Telefon: 031-7863052 Ansökan: – Kontakt: – Tillgångar: 5 704 817  kr

Stiftelsen Pensionsinrättningen för ålderstigne eller sjuklige tjänare i Göteborg

Org. nr. 857202-9786  . Ändamål Stiftelsens ändamål är att bevilja pensioner och andra penningbidrag till behövande personer som 1. varit anställda i familj i Göteborg minst 15 år och som slutat sin anställning efter uppnådd allmän pensionsålder eller på grund av sjukdom ellerpå grund av att arbetsmöjligheten upphört genom arbetsgivarens frånfälle eller motsvarande händelse varefter […]

Lotten och Elisabeth Norlunds Stiftelse

Org. nr. 812000-2137  . Ändamål Stiftelsen har till ändamål att dela ut bidrag till i Stockholm eller dess omnejd bosatta: dels ensamstående äldre personer, som lever under betryckta ekonomiska omständigheter, företrädesvis s k ”pauvres honteux” dels ock behövande änkor eller andra ensamstående kvinnor med minderåriga barn eller med barn under utbildning. Av den årliga avkastningen […]

Kronprinsessparets Stiftelse 802426-3702

Ändamål Stiftelsens ändamål skall vara att:– främja vård och fostran av barn och ungdomar– lämna bidrag till undervisning och utbildning– främja vetenskaplig forskning Stiftelsens syften bör tillgodoses främst genom att stiftelsen inom ramen för sitt ändamål med inriktning på barn och ungdomar i Sverige motverkar utanförskap och främjar god hälsa. Stiftelsens syften kan tillgodoses genom […]