Alexander Dicksons Donationsfond 857202-9836

Stiftelsens ändamål är att den årliga avkastningen skall användas till årets pensioner, gåvor och övriga barmhärtighetsverk. . .https://alexdicksonstiftelsen.se . Ansökningsblankett finns på hemsidan under ansökningsperioderna feb-mars och sep-okt årligen. Stiftelsen tar emot ansökningar för bosatta i Göteborg eller angränsande kommuner. . Stiftelse: Alexander Dicksons Donationsfond Orgnr: 857202-9836 Adress: SEB Institutioner & Stiftelser405 04 GÖTEBORG Telefon: 031-622516 […]

Stiftelsen Erik och Lily Philipsons minnesfond 857201-3434

Stiftelsen har till ändamål att genom utdelande av understöd eller bidrag huvudsakligen till sådana personer, institutioner eller sammanslutningar, som har sin hemvist eller sin verksamhet i Göteborg eller eljest har nära anknytning till denna stad främja barns vård och uppfostran, stödja åtgärder eller anstalter för beredande av undervisning eller utbildning, utöva hjälpverksamhet bland behövande eller […]

Stiftelsen Folke Bernadottes Minnesfond

. Ändamål Stiftelsen har till ändamål att, utan hänsyn till ras, nationalitet, religion eller politisk åskådning, understödja enskilda personer och organisationer i deras strävanden för internationell förståelse, huvudsakligen genom att i utbildningssyfte bereda ungdom möjlighet att stifta bekantskap med kulturella, ideella och sociala förhållanden i andra länder, samt lämna humanitär hjälp till behövande, särskilt vid […]

Stiftelsen Clas Groschinskys Minnesfond 802004-0195

A) Att främja vård och uppfostran av barn och lämna understöd för beredande av barns och ungdoms undervisning och utbildning samt att utöva hjälpverksamhet bland behövande ålderstigna, sjuka och lytta. Detta syfte skall tillgodoses genom att den årliga avkastningen av Stiftelsens medel på ansökan utdelas som understöd till svenska institutioner eller organisationer, som fullfölja nämnda […]

Insamlingsstiftelsen Your Life Center Stiftelsen 802482-2242

Ändamål Stiftelsens syfte har som ändamål att främja utbildning och vetenskaplig forskning av olika behandlingsmetoder av sjukdomar där man har drabbats av neurologiska eller inflammatoriska diagnoser. Förloppet kan vara akut eller utdraget under lång tid. Stiftelsen ska också skapa initiativ vars syfte genom att underlätta och ge ett stöd för drabbade och dess anhöriga genom […]

Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur – 857500-7797

Stiftelsens har till ändamål att a) främja vetenskaplig forskning och utveckling huvudsakligen inom följande områden: arkitektur, ekonomi, fartyg, finans- och fastighetsverksamhet, handel, medicin, miljö och teknik (”Forskningsdelen”) och b) främja samtliga konst- och kulturarter, humaniora och kristna samfund (”Kulturdelen”). . Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur bildades i samband med skeppsredare Sten A […]

Stiftelsen Radiohjälpen – 802007-9755

Stiftelsen Radiohjälpen, i förkortad form benämnd Radiohjälpen, vars beslutande organ är dess styrelse, har till uppgift att i samråd med Sveriges Television AB, Sveriges Radio AB och Sveriges Utbildningsradio AB samordna radio- och TV-bolagens insamlingsverksamhet för humanitärt ändamål. Verksamheten har två huvudgrenar, dels den insamlade, dels den informerande. I den insamlade verksamheten vädjas direkt till […]

Insamlingsstiftelsen Naturarvet

Stiftelsens ändamål är att förvärva skogsfastigheter med skyddsvärd gammal skog för att medverka till bevarandet av den biologiska mångfalden i Sverige. Stiftelsen ska förvärva skogsfastigheter som komplement till myndigheters, företags och privatpersoners åtgärder med samma syfte. Stiftelsen skyddar därav områdets rödlistade djurarter och växter samt främjar och befäster forskning, friluftsliv, turism för nuvarande och framtida […]