Alexander Dicksons Donationsfond 857202-9836

Stiftelsens ändamål är att den årliga avkastningen skall användas till årets pensioner, gåvor och övriga barmhärtighetsverk. . .https://alexdicksonstiftelsen.se . Ansökningsblankett finns på hemsidan under ansökningsperioderna feb-mars och sep-okt årligen. Stiftelsen tar emot ansökningar för bosatta i Göteborg eller angränsande kommuner. . Stiftelse: Alexander Dicksons Donationsfond Orgnr: 857202-9836 Adress: SEB Institutioner & Stiftelser405 04 GÖTEBORG Telefon: 031-622516 […]

Benny Frengens stiftelse för idrott och cancerforskning

Stiftelsens ändamål ska vara att varje år, senast 30 juni, utge hela sin avkastning till något idrottsligt ändamål inom Örebro och/eller Jämtlands län samt till forskning inom cancervården i Sverige. Avkastningen ska fördelas lika mellan forskningen och det idrottsliga ändamålet.. . https://bennyfrengensstiftelse.se . Stiftelse: Benny Frengens stiftelse för idrott och cancerforskning Orgnr: 802482-1194 Adress: Parkhallen […]

Stiftelsen Carl O. Wijks fond 857500-3697

Sedan 5% av avkastningen årligen lagts till kapitalet, skall ändamålet vara att företrädesvis användas till samlingarnas förökande eller till understödjande av museets (Röhsska) praktiska verksamhet för konstslöjdens höjande. . https://goteborg.se/wps/portal/start/omsorg-och-stod/ekonomi-och-ekonomiskt-bistand/stiftelser/goteborgs-stads-stiftelser Stiftelse: Stiftelsen Carl O. Wijks fond Orgnr: 857500-3697 Adress: Göteborgs stadStadsledningskontoret, Stiftelser404 82 Göteborg Telefon: 031-3680229 E-post: stiftelser@stadshuset.goteborg.se Ansökningstid: – Kontaktperson: – Tillgångar: 15 018 593 […]

Stiftelsen Syskonen Karin och Erik Engmans stipendiefond 802425-3802

..resterande kvarlåtenskap skall avsättas till en stiftelse för främjande av unga lovande konstnärer i Gävle kommun. Stiftelsen skall förvaltas av kulturnämnden i Gävle och stiftelsen skall vara skattefri enligt 3 § arvs- och gåvoskattelagen. Årligen skall kulturnämnden utse två lovande unga konstnärer – företrädesvis målare och grafiker – vilka till lika delar skall dela på […]

Stiftelsen Överingenjör Gustaf Janssons Munkforsfond 872800-1788

Enligt Kammarkollegiets permutationsbeslut 1975-08-25 ska stiftelsens avkastning användas till stipendier åt ynglingar eller flickor, födda vid Munkfors, eller söner eller döttrar till ingenjörer, tjänstemän eller arbetare, som varit anställda vid Munkfors Bruk, vilka önskar utbilda sig för verksamhet inom järnhanteringen eller annat yrke, för vilket de röjt anlag. . Stiftelse: Stiftelsen Överingenjör Gustaf Janssons Munkforsfond […]

Stiftelsen Innovatum 863001-1057

Stiftelsen syftar till att inom ramen för den kommunala kompetensen 1. allmänt främja näringslivets utveckling, 2. främja utvecklingen av tekniskt och industriellt kunnande, 3. verka för uppkomsten av en mötesplats mellan näringslivsutveckling och kulturhistoria, där människa och teknik, teori och praktik, historia och framtid möts, 4. beskriva det historiska förnyelsearbetet, 5. stödja det framtida förnyelsearbetet, […]

Stiftelsen Viggo Carlsens fond 857500-8993

Stiftelsens ändamål är att den disponibla avkastningen skall användas för ändamål som gagnar verksamheten vid Chalmers tekniska högskola och vartill medel eljest ej finns disponibla. . Stiftelsenamn: Stiftelsen Viggo Carlsens fond Orgnr: 857500-8993 Adress: Chalmers tekniska högskola412 96 GÖTEBORG Telefonnummer: 031-7721000 Ansökningstid: – Kontaktperson: – Tillgångar: 15 143 842 kr

Stiftelsen inova i Wermland 873201-5253

Stiftelsen har till huvudsakligt ändamål att inom Värmlands län stödja utvecklingsprojekt, forskningsanknytande verksamhet – såsom utbildnings-, utrednings- och forskningsuppdrag samt projekt som främjar Stiftelsens och länets utveckling. Stiftelsens verksamhet kan även bestå i att upplåta lokaler för till stiftelsen ändamålsanpassande verksamheter. Följande riktlinjer inom angivet ändamål skall tillämpas: 1) att stödja utvecklingsförslag med behov av […]

Linköpings Universitets Jubileumsstiftelse 802480-9264

Stiftelsens ändamål är att, vid Linköpings Universitet, utan inbördes rangordning främja: -utbildnings och forskningsverksamhet -samverkan med omgivande samhälle -spridande av forskningsresultat samt -andra därmed jämförliga mål. Stiftelsen har även inom ramen för sitt ändamål förvalta fast och lös egendom jämte nyttjanderätter till densamma om det är till gagn för universitetets verksamhet. Stiftelsen står öppen för […]

Katz´ stiftelse för utbildning och internationell förståelse hos Göteborgs ungdomar 855101-8081

Stiftelsen skall inom Göteborgs kommun eller till personer bosatta inom eller med annan anknytning till Göteborgs kommun, genom stipendier/bidrag främja studier med internationell inriktning och skolungdomsutbyte som bidrar till ökad kunskap om andra länder och kulturer, genom stipendier/bidrag till enskilda eller organisationer, främst i stadsdelar med mångkulturell befolkning, främja barns och ungdomars fostran och utbildning, […]