Knut och Alice Wallenbergs stiftelse 802005-9773

Att främja vetenskaplig forskning och undervisnings- eller studieverksamhet av landsgagnelig innebörd; och skall detta ändamål ses till godo genom direkta anslag eller anslag till institut för sådan forskning eller verksamhet. . Årsredovisning finns senast från 2015 i pdf nedan. Efter 2015 har inte stiftelsens årsredovisningar offentliggjorts hos Länsstyrelsen. 2015 hade stiftelsen 43 miljarder i tillgångar. […]

Stiftelsen Jönköpings läns museum 826000-9322

Att förvalta stiftelsens samlingar, fastigheter och byggnader och hålla dem tillgängliga för allmänheten.Stiftelsen skall huvudsakligen i Jönköpings län bedriva och främja kulturminnesvård och museal verksamhet liksom annan därmed förenlig kulturellverksamhet. Stiftelsen skall, därest icke genom författningar annat föreskrives, vara huvudman för landsantikvarien i länet. Stiftelsen äger även i egen regi eller genom särskilt bildat organ […]

Svenska Postkodstiftelsen 802424-0023

Stiftelsens ändamål är att varaktigt – verka för att säkerställa barns rättigheter enligt FN:s konvention om barnets rättigheter; – ge stöd till barn och vuxna i utsatta situationer eller katastrofer; – lämna bidrag för utbildning och fortbildning; – främja samarbete över gränser, såväl nationsgränser som sociala och kulturella sådana; – verka för en bättre miljö; […]

Stiftelsen Doktor Tore Riltons Fond 857204-6707

Fondens avkastning skall på sätt nedan sägs fördelas mellan Sveriges Schackförbund, Stockholms Schackförbund och Stockholms Schacksällskap. Viss del av fondens medel må dock med god avkastning placeras i fastighet i Stockholm för att exempelvis underlätta lokalfrågan för Stockholms Schacksällskap. Av fondens årliga avkastning skall – sedan ev. skatt å kapital och avkastning erlagts – 25 […]

Stiftelsen Dalheimers donation i Göteborg 857200-2817

Stiftelsen har till ändamål att bereda hem för blinda, vanföra eller eljest lytta människors vård företrädesvis från lärare eller lägre tjänstemannaklassen. . https://goteborg.se/wps/portal/enhetssida/dalheimers-hus/om-oss/historik . Stiftelse: Stiftelsen Dalheimersdonation i Göteborg Orgnummer: 857200-2817 Adress: SEBInstitutioner & Stiftelser405 04 GÖTEBORG Telefon: 0702-144642 Ansökningstid: 1 september — 31 oktober Kontaktperson: – Tillgångar: 36 361 579 kr

Stiftelsen Kjellbergska Flickskolans Donationer 802424-4520

Stiftelsens ändamål skall vara att genom stipendier och premier eller på annat sätt främja utbildning under eller efter skoltiden av flickor, som åtnjuter eller åtnjutit undervisning vid läroanstalter i Göteborg. Flickor hemmahörande i Göteborg skall ges företräde till stipendier. För utdelning får endast stiftelsens avkastning användas. . . https://kjellbergska-flickskolans-donationer.se . Stiftelse: Stiftelsen Kjellbergska Flickskolans Donationer […]

Doktor Felix Neuberghs Stiftelse 857206-3090

Stiftelsen har till ändamål att främja dels i Sverige boende barns eller ungdoms vård och uppfostran och deras utbildning vid högskola, universitet eller liknande officiell anstalt, dels vård och hjälp till i Sverige boende behövande ålderstigna, sjuka eller handikappade, samt dels klinisk medicinsk vetenskaplig forskning vars huvudsakliga syfte skall vara att förbättra den åldrande människans […]

Nobelstiftelsen – 802002-4462

Förmögenhet: 5 176 000 000 kr . Öfver hela min återstående realiserbara förmögenhet förfogas på följande sätt: kapitalet, af utredningsmännen realiseradt till säkra värdepapper, skall utgöra en fond, hvars ränta årligen utdelas som prisbelöning åt dem, som under det förlupne årethafva gjort menskligheten den största nytta. Räntan delas i fem lika delar som tillfalla: en […]

Stora Ensos Svenska Gemensamma Pensionsstiftelse 802424-8620

Stiftelsen skall vara en pensionsstiftelse för 1) Stora Enso AB, 2) Stora Enso ABs svenska dotterbolag och 3) för övriga svenska bolag som ingår i den koncern där Stora Enso Oyj är moderbolag.Stiftelsens ändamål är att trygga utfästelser om pension till anställda givna av bolag som uppräknats i förgående stycke och vilka utfästelser kreditförsäkrats av […]

Sparbanksstiftelsen Alingsås 802426-5988

Stiftelsen ska ha som huvudsakligt ändamål att främja sparsamhet inom Sparbanken Alingsås verksamhetsområde, genom att som aktieägare i bank inom sparbankssektorn verka för att sparbanksrörelsens grundläggande ideér och värderingar bevaras och utvecklas samt genom att verka för att Sparbanken Alingsås AB blir en effektiv och konkurrenskraftig bank på marknaden. 2.2 Vid sidan av syftet att […]