Stiftelsen Jönköpings läns museum 826000-9322

Att förvalta stiftelsens samlingar, fastigheter och byggnader och hålla dem tillgängliga för allmänheten.Stiftelsen skall huvudsakligen i Jönköpings län bedriva och främja kulturminnesvård och museal verksamhet liksom annan därmed förenlig kulturellverksamhet. Stiftelsen skall, därest icke genom författningar annat föreskrives, vara huvudman för landsantikvarien i länet. Stiftelsen äger även i egen regi eller genom särskilt bildat organ […]

Stiftelsen Kalmar Handlande-Borgares Donationsfond 832400-8773

Avkastningen skall företrädesvis användas till understöd åt behövande personer, vilka antingen sedan minst 5 år är eller har varit bosatta i Kalmar kommun och där ägnat sig åt handel eller industri eller är änkor, änklingar eller barn till sådana näringsidkare. Även andra behövande personer med anknytning till Kalmar kan tillerkännas understöd. Vidare skall avkastningen användas […]

Stiftelsen Barndiabetesfonden 822001-9072

Stiftelsen ändamål är att understödja forskning, vars mål är att förebygga, bota eller lindra diabetes hos barn och ungdomar. Stiftelsens kapital skall årligen ökas med minst 10 % av nettoavkastningen. Resterande del av avkastningen användes till utdelning. När stiftelens kapital överstiger 10 basbelopp det år utdelningen äger rum, får även kapitalet utdelas, dock aldrig med […]

Stiftelsen Elin och Carl Linders fond 802426-3512

Avkastningen skall i sin helhet användas för ändamål, som främjar vetenskaplig forskning inom reumatologins och/eller andra folksjukdomars områden, i den mån icke viss del av avkastningen genom beslut av Sällskapets nämnd skall läggas till fondens kapital. . Stiftelse: Stiftelsen Elin och Carl Linders fond Orgnummer: 802426-3512 Adress: SEB Institutioner och Stiftelser405 04 GÖTEBORG Telefon: 031-62 25 […]

Stiftelsen Signe och C-R.A. Fredbergs minnesfond 857202-7640

Avkastningen av fonden skall, sedan 10 % därav tillagts kapitalet, årligen den 15 December, efter beslut av Publicistklubbens vestra krets, utdelas till behövande sjuka eller arbetslösa journalister, företrädesvis sådana som tillhöra Göteborgs samhälle, samt sådana journalisters efterlämnade oförsörjda änkor och barn. . Stiftelse: Stiftelsen Signe och C-R.A. Fredbergs minnesfond Orgnummer: 857202-7640 Adress: Lena KvistMajstångsgatan 10414 […]

K E Westmans stiftelse 822000-9248

Disponibel avkastning skall användas för att främja sommarkoloniverksamhet och dylikt för barn från Linköpings kommun. . Stiftelse: K E Westmans stiftelse Orgnummer: 822000-9248 Adress: Stadshuset581 81 LINKÖPING Telefonnummer: 013-206000 Ansökningstid: – Kontaktperson: – Tillgångar: 39 678 280 kr

Stiftelsen Företagande i Luleå 802481-3852

Stiftelsen har som ändamål att stödja och uppmuntra företagande och engagemang inom näringslivsfrågor, som särskilt berör mindre och medelstora företag, i Luleå kommun. Ändamålet kan uppfyllas genom att exempelvis, direkt eller indirekt, stödja företagsutveckling genom ekonomiska bidrag eller utbildning, dela ut stipendier och priser, tillhandahålla lokaliteter samt annan därmed förenlig verksamhet. . Stiftelse: Stiftelsen Företagande […]

Carl Leonard Larssons stiftelse till minnet av hans föräldrar Anders Larsson och Johanna Beata Larsson, INGSEREDSSTIFTELSEN 865000-0808

Stiftelsens ändamål är att på den testamenterade fastigheten Ingsered 1:1 i Sätila församling driva ett vilohem för vård av behövande äldre och sjuka. Avkastningen av stiftelsens tillgångar skall användas till i första hand driften av vilohemmet och i andra hand fortsatt vård av patienter med eget boende. . Stiftelse: Carl Leonard Larssons stiftelse till minnet […]

Stiftelsen Fonden för Studerande av läkarvetenskap vid Sahlgrenska sjukhuset 857500-1774

Kvarlåtenskapen skall tillfalla Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg att efter dess styrelses bestämmande användas till stipendier åt studerande i läkarvetenskap. . Stiftelse: Stiftelsen Fonden för Studerande av läkarvetenskap vid Sahlgrenska sjukhuset Orgnummer: 857500-1774 Adress: Västra GötalandsregionenStiftelseenheten462 80 Vänersborg Telefon: 031-630500 Ansökningstid: – Kontaktperson: – Tillgångar: 39 767 401 kr

Stiftelsen Bokbranschens Understöds- och Utbildningsfond 802005-2950

Stiftelsens ändamål är i första hand att med nettoavkastningen på stiftelsekapitalet utöva hjälpverksamhet bland behövande personer som har eller har haft sysselsättning hos arbetsgivare anslutna till Svenska Förläggareföreningen, Svenska Bokhandlareföreningen eller Svenska Musikhandlareföreningen, eller som är eller har varit enskilda företagare anslutna till någon av nämnda föreningar. Även behövande efterlevande till sådana personer kan tillerkännas […]