Stiftelsen Visingsö Skolegodsfond 826000-4745

Att lämna bidrag till driften av Visingsö Folkhögskola – Braheskolan samt i fråga om skolor i Jönköping under skolstyrelsens förvaltning, dock ej grundskolan, genom bidrag ur fonden främja undervisningen och stimulera elevernas bildningsintresse, i den mån ej allmänna medel anslagits därtill. . Stiftelse: Stiftelsen Visingsö Skolegodsfond Orgnummer: 826000-4745 Adress: Box 4023550 04 JÖNKÖPING Telefonnummer: 0708999441 Ansökningstid: […]

Stiftelsen Länsmuseet Västernorrland 888000-3143

Att förvalta stiftelsens samlingar, byggnader och markområden och att hålla dem tillgängliga för allmänheten. Stiftelsen skall inom i huvudsak Västernorrlands län bedriva och främja kulturmiljövård och museal verksamhet liksom annan därmed förenlig och närstående kulturell verksamhet samt att på lämpligt sätt fördjupa och förmedla kunskap i hithörande ämnen för en så bred allmänhet som möjligt. […]

Johan Janssons Stiftelse för Tumörforskning och Cancerskadade 857500-9496

Stiftelsen har till ändamål a) att främja vetenskaplig verksamhet inom området muskuloskeletal tumörforskning i Västsverige inkluderande Värmland genom utdelande av bidrag till forskningsprojekt samt till nationellt och internationellt utbyte av forskningsinformation; att genom att bl a bidra till finansiering av forskartjänster stödja verksamheten vid Centrum för Muskuloskeletal Tumörforskning vid medicinska fakulteten vid Göteborgs universitet och […]

Stiftelsen Gustav A Sundbergs Stipendiefond 857500-5296

Av den behållna årsavkastningen av fonden skola 10 % årligen läggas till fondens kapital, varefter återstoden av den behållna årsavkastningen skall användas till årliga stipendier om vardera 13 000 kr med årlig uppräkning enligt levnadskostnadsindex/KPI, historiska tal, till elever å gymnasiestadiet vid Högre Realläroverket i Göteborg (Schillerska gymnasiet) eller till sådana från läroverket utexaminerade studenter, […]

Stiftelsen Rut och Sten Brands Fond för Bergteknikens främjande 897001-9504

Stiftelsen har till ändamål att främja och stödja det vetenskapliga området bergteknik med bergmekanik vid Högskolan i Luleå främst genom stipendier och bidrag för – teknologers stidieresor – kursutveckling – lärares fortbildning . Stiftelse: Stiftelsen Rut och Sten Brands Fond för Bergteknikens främjande Orgnummer: 897001-9504 Adress: Luleå Tekniska Universitet971 87 LULEÅ Telefon: 0920 – 49 10 […]

Stiftelsen Petter Silfverskiölds minnesfond 857203-9348

Stiftelsen har till ändamål att underlätta situationen för sjuka barn och ungdomar från Göteborgs kommun och Göteborgs och Bohus läns landstings upptagningsområde genom att lämna understöd till vård, rekreation, förbättring av sociala förhållanden och trivselskapande åtgärder ävensom medicinsk forskning och utvecklingsarbete, särskilt med avseende på invalidiserande infektionssjukdomar. . https://www.pettersilfverskioldsminnesfond.se . Stiftelse: Stiftelsen Petter Silfverskiölds minnesfond […]

Stiftelsen Ernst Lundells frisängsfond 866000-7694

Av den årliga nettoavkastningen skall minst 10 % läggas till kapitalet. Återstående del av avkastningen skall vara tillgänglig för utdelning påföljande år. Avkastningen av frisängsfond får, i den mån avkastningen inte kommer till användning för ersättning till patient för sjukhuskostnad vid länslasarettet i Falköping, användas a) såsom bidrag under eller efter sjukhusvård till patient, som […]

Stiftelsen Edw Blomberghs Donationsfond (Företagarna) 825000-0646

Fondens årliga avkastning skulle användas till resestipendier åt hantverkare, som i främmande länder önska förkovra sig i sitt yrke, men på grund av bristande tillgångar ej helt kunna göra detta utan ekonomisk hjälp – i andra hand stipendier för utbildning inom administrationsområdet för handverksyrket. – i tredje hand för att bistå hantverksgesäller att uppnå mästarbrev […]