Stiftelsen Skaraborgs läns sjukhem 866600-8928

Stiftelsen har som ändamål att tillhandahålla särskild boendeform för service och omvårdnad av äldre somatisk långtidssjuka personer, företrädesvis från Skövde kommun. . Stiftelse: Stiftelsen Skaraborgsläns sjukhem Orgnummer: 866600-8928 Adress: Lögegatan 254130 Skövde Telefonnummer: 0500-414393 Ansökningstid: – Kontaktperson: – Tillgångar: 49 017 685 kr

Torsten Söderbergs och Ragnar Söderbergs Stiftelse för Business History 802477-8311

Stiftelsen skall främja sitt syfte genom att efter ansökan och ur den löpande avkastning som förmögenheten genererar årligen utge bidrag till Göteborgs universitet till bestridandet av samtliga de kostnader, inklusive de för forskning men exklusive overhead, som är förknippade med professuren i Business History. . Stiftelse: Torsten Söderbergs och Ragnar Söderbergs Stiftelseför Business History Orgnummer: […]

Stiftelsen Margit Bäxells Minnesfond 802425-3174

Att i enlighet med stiftelseförordnandet (testamentet den 15 april 1959) använda en tredjedel av avkastningen för medicinsk forskning rörande hjärt- och kärlsjukdomar och återstoden av avkastningen till för annan vetenskaplig forskning och eljest för främjande av den i punkt 1 av Akademins stadgar angivna uppgifter. . Stiftelse: Stiftelsen Margit Bäxells Minnesfond Orgnummer: 802425-3174 Adress: KVSUÅsgränd […]

Torsten och Wanja Söderbergs Stiftelse för Design Management 802477-8303

Stiftelsen skall främja sitt syfte genom att efter ansökan och ur den löpande avkastning som förmögenheten genererar årligen utge bidrag till Göteborgs universitet till bestridandet av samtliga de kostnader, inklusive de för forskning men exkluxive överhead, som är förknippade med professuren i Design Management. . Stiftelsenamn: Torsten och Wanja Söderbergs Stiftelse för Design Management Organisationsnummer: […]

Stiftelsen Otium 857202-2138

Stiftelsen har till ändamål att inom Göteborg eller dess närhet förvärva och förvalta fastigheter och tomträtter samt att uppföra byggnader för att i dessa såsom inackorderingar mottaga vårdbehövande, huvudsakligen äldre personer, vilka är i stånd att betala en mot hemmets självkostnadspris svarande avgift. Vårdplatserna skola i första rummet reserveras för dem, som – ehuru vårdbehövande […]

John Hedins stiftelse för Mariestad (B fond)

B-fonden: Stiftelsens huvudsakliga ändamål skall vara att inom Mariestad medverka till propaganda och åtgärder för främjande av god allmän hälsovård särskilt bland barn och ungdom – allt enligt principen – ökad hälsovård mindre sjukdom-. En del av stiftelsens medel får dock efter styrelsens gottfinnande användas för allmän välgörenhet inom Mariestad. . Stiftelse: John Hedins stiftelse […]