Nobelstiftelsen – 802002-4462

.

Förmögenhet: 5 176 000 000 kr

.

Öfver hela min återstående realiserbara förmögenhet förfogas på följande sätt: kapitalet, af utredningsmännen realiseradt till säkra värdepapper, skall utgöra en fond, hvars ränta årligen utdelas som prisbelöning åt dem, som under det förlupne årethafva gjort menskligheten den största nytta. Räntan delas i fem lika delar som tillfalla: en del den som inom fysikens område har gjort den vigtigaste upptäckt eller uppfinning; en del den som har gjort den vigtigaste kemiska upptäckt eller förbättring; en del den som har gjort den vigtigaste upptäckt inom fysiologiens eller medicinens domän; en del den som inom litteraturen har producerat det utmärktaste i idealisk rigtning; och en del åt den som har verkat mest eller best för folkens förbrödrande och afskaffande eller minskning af stående armeer samt bildande och spridande af fredskongresser. Prisen för fysik och kemi utdelas af Svenska Vetenskapsakademien; för fysiologiska eller medicinska arbeten af Carolinska institutet i Stockholm; förlitteratur af Akademien i Stockholm samt för fredsförfäktare af ett utskott af fem personer som väljas af Norska Stortinget. Det är min uttryckliga vilja att vid prisutdelningarne intet afseende fästes vid någon slags nationalitetstillhörighet sålunda att den värdigaste erhåller priset, antingen han är Skandinav eller ej.

.

Alfred Nobel 1895

.

Årsredov 2021

.

Stiftelse:Nobelstiftelsen
Orgnummer: 802002-4462
Adress:Box 5232
102 45 STOCKHOLM
Telefon:08-6630920
Ansökningstid:…………….
Kontakt:
Tillgångar:5 176 000 000 kr
Årsredov.:Ja, år 2021
Hemsida:https://www.nobelprize.org

.

. .
Stiftelsen Alfred Nobels Björkborn – 876400-3292
Familjen Burre Hellmans stiftelse 802478-7528