Stiftelsen Barnens Räddningsark

501 991,00 kr  Stiftelsens ändamål är att ge stöd åt hela familjen genom förebyggande hälso- och sjukvård; rehabilitering av unga drogmissbrukare; katastrof- och flyktinghjälp; till barnhem; daghem och skolor, allt för en godtagbar utbildning; inköp av mediciner, kläder och övrig material och utrustning, allt i enlighet med styrelsens beslut. Bidrag får även utdelas för direkta kostnader […]

Stiftelsen Rut och Sören Pettersons minne

501 774,00 kr  Stiftelsen skall ha till ändamål för sin verksamhet att belöna personer inom Kvillinge församling som har tillfört bygden något kulturellt. Tillse att föreningarna, IOGT-NTO föreningen Sten, Kvillinge Föreningsarkiv och Bråbo Hembygdsförening försesmed erforderligt driftsbidrag för att kunna vidareutveckla föreningsverksamheten och information till barn och ungdom samt även övriga Kvillingebor. Ovan nämnda föreningar som […]

Stiftelsen Elis Wallbergs Stipendiefond

501 744,00 kr  Den årliga avkastningen skall – sedan minst tio procent därav lagts till kapitalet – utdelas som stipendier dels till kristna ungdomar som önskar utbilda/vidareutbilda sig inom mediaområdet (press, radio, television m m) dels till sådana som på journalistikens område aktualiserat speciell fråga som haft väsentlig betydelse ur kristen eller folkmoralisk synpunkt. Stiftelsen skall […]

Stiftelsen för Isak Rubenii fond

501 711,00 kr  Stiftelsekapitalets avkastning skall användas i första hand för ekonomiskt stöd till medlem i Kopparbergs läns lantmätareförening som på grund av långvarig sjukdom eller liknande omständigheter är i behov av hjälp och till avliden medlems behövandeefterlevande make/maka eller sambo och minderåriga barn, i andra hand till stipendium till medlem i föreningen för dennes förkovran […]

AB Fagerhults Fria Personalstiftelse

501 000,00 kr  Stiftelsens ändamål är att utan enskilt vinstsyfte uteslutande för personer, som äro eller varit anställda hos Fagerhults Elektriska Aktiebolag (numera AB Fagerhult) eller äro anhöriga till sådana personer,dels bestrida kostnaderna för sociala ochandra välfärdsanordningar, för bidrag till studier, utbildning, studieresor, fritidsverksamhet, personalföreningar bland de anställda och andra liknande åtgärder av personalvårdande och trivselfrämjande […]

Stiftelsen Sonja och Nils Wikströms Stipendiefond

500 878,00 kr  Minst en tiondel av fondens årliga avkastning skall läggas till kapitalet. Avkastningen skall lika fördelas till högst sex elever i gymnasiets avgångsklass. Gymnasieskolan i Falkenberg, genom behörigt beslutsorgan, utser stipendiater och lämnar anvisning om beloppens användning. Kammarkollegiet har i beslut den 18 augusti 2015 medgett att stiftelsen får förbruka såväl kapital som avkastning […]

Onkologiska klinikens i Lund forskningsstiftelse

500 670,00 kr  Stiftelsen har till huvudsakligt ändamål, att främja vid eller i anslutning till onkologiska kliniken i Lund bedriven vetenskaplig forskning. Stiftelsen skall därvid kunna anslå medel till samtliga kostnader som sammanhänger med forskningen, således även kostnader i samband med gästande forskares föreläsningar och vistelse i Lund, kostnader för forskares bevistande av vetenskapliga kongresser, symposier […]