Hans Ehrich – Stiftelse för indrustridesign – 802481-9644

.

1 000 000,00 kr    Stiftelsens syfte och ändamål är att: a) I samarbete med Stiftelsen Kiviks Museum & Arkiv – utöva tillsyn över Hans Ehrich´s familjegrav på Vitaby kyrkogård; – sprida kunskap om Hans Ehrich ´s arbete som industridesigner tillsammans med Nationalmuseum i Stockholm, som genom gåva har övertagit övriga unika samlingar från A&E DESIGN AB; b) Förvalta de medel som i samband med stiftandet lämnats till stiftelsen, för att säkra långsiktigt bevarande av samlingarna. c) I samband med Hans Ehrich´s födelsedag den 25 september va1je år utdela ett stipendium på plats vid fastigheten på Vitemölle till en ung. lovande industridesigner till ett belopp om motsvarande 85 000 SEK i 2021 års värde. Styrelsen utgör jury. Stipendiet får delas mellan högst två stipendiater, om styrelsen så beslutar. Stipendiet ska delas ut under namnet The Hans Ehrich Award for Excellent Young lndustrial Design. Stiftelsens medel skall tillsvidare användas för utdelning av ett årligt stipendium enligt ovan och för den verksamhet som bedrivs kopplat till spridning av kunskap om industridesign. Stiftelsen skall ha en pedagogisk uppgift att på ett populärvetenskapligt sätt tillgängliggöra ämnet produkt-och industridesign för allmänheten. Detta görs i synnerhet, men inte uteslutande, i nära samarbete med de organisationer som tillsammans utgör styrelse för stiftelsen. Det är tillika stiftarens avsikt att genom ett testamentariskt förordnande till stiftelsen genom arv efter stiftarens frånfälle överlåta den av stiftaren ägda fastigheten på Lejegatan 1, Vitemölle (Torup 8:8, Simrishamns kommun). Vid detta tillfälle tillförs följande, utökade syfte och ändamål för stiftelsen: d) Äga, förvalta och vårda Hans Ehrich´s fastighet på Vitemölle och de samlingar som lämnats i fastigheten som museala ögonblicksbilder i Hans Ehrich ´s familjs liv och historia. e) Visa fastigheten för bokade, specialintresserade grupper och personer. Stiftelsens medel skall från detta tillfälle, utöver tidigare nämnda förvaltningssyfte, även användas för långsiktig vård och underhåll av fastigheten och de samlingar som finns i fastigheten, för att sprida kunskap om Hans Ehrich ·s liv och arbete.

.

Stiftelse:Hans Ehrich –
Stiftelse för indrustridesign
Orgnr:802481-9644
Adress:Dafvid Hermansson
Rosenhill, Rörum
272 95 Simrishamn
Telefon:0705120830
E-post:info@kiviksmuseum.se
Ansökningstid:
Kontaktperson:
Tillgångar:1 000 000 kr

.

. .

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Please reload

Please Wait
Stiftelsen Finnfors kraftverksmuseum – 894700-9927
Ystads kommuns stiftelse för barnverksamhet